2016-05

NO IMAGE 過去の西小

らっかせいの苗を植えました

NO IMAGE 過去の西小

あさがお! さつまいも!!

NO IMAGE 過去の西小

じゃがいもの芽かき

NO IMAGE 過去の西小

ミニトマトの苗を植えました。